REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „HELLO SUNSHINE”

1§ DEFINICJE

Sprzedawca  – Hello Sunshine Marta Szcześniak z siedzibą w Warszawie,  ul. Zaborowska 1A lok. 28, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z numerem NIP: 118-182-54-94, REGON: 362952154,  tel.+48 602 400 357, e-mail: kontakt @hello-sunshine.pl. 

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem ww.hello-sunshine.pl

Regulamin - niniejszy regulamin.

Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży.

Towar – produkt dostępny w Sklepie 

Rejestracja – założenie przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie 

Użytkownik –  osoba posiadająca indywidualne konto w Sklepie

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę Towarów

2§ POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.	Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady zawierania i realizacji umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie.
2.	Regulamin jest ogólnodostępny na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.
3.	Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
kontakt@hello-sunshine.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 400 357 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 4. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania. 5. Towary dostępne w Sklepie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę. Są fabrycznie nowe i pozbawione wad. 6. Szczegółowe informacje dotyczące Towarów oferowanych przez Sprzedawcę znajdują się na stronach internetowych Sklepu. 3§ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 3. Sklep umożliwia składanie Zamówienia w następujący sposób: a) na stronie internetowej Sklepu korzystając z formularza zamówień b) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wówczas Zamówienie wskazujące wybór poszczególnych Towarów, sposobu wysyłki oraz rodzaju płatności należy
przesłać na adres kontakt@hello-sunshine.pl 4. Klient ma możliwość nieodpłatnego utworzenia konta, które nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W celu utworzenia konta, po
wprowadzeniu danych osobowych Klient uzyskuje opcję utworzenia Konta, podczas którego ustala indywidualne hasło. 5. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną. 6. Hasło i pozostałe dane dostępu do konta Użytkownika są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom. 7. W sekcji „Moje konto” dostępnej w serwisie po zalogowaniu się Użytkownika, istnieje możliwość podglądu historii zamówień oraz zamówień będących w trakcie
realizacji. 8. Na swoim koncie Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi osobowymi. 9. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji). 10. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być aktualne i zgodne z prawdą. 11. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy wprowadzone przez Klienta dane są niedokładne w stopniu uniemożliwiającym
realizację Zamówienia. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym pomyślne
zrealizowanie Zamówienia. 4§ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 1. Podstawowym warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja. 2. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz zamówienia wpisując wszystkie dane niezbędne do wygenerowania przez
Sprzedawcę dowodu sprzedaży Towaru. 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego Zamówienia, ilości zamówionych Towarów
, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do
Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu
złożonej przez Klienta. 4. Następnie, Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. 5. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa, Klient może zrezygnować z Zamówienia przed
otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. 5§ PŁATNOŚCI 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny za wyjątkiem
kosztów przesyłki. 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: a. bezpośredni przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (ING Bank Śląski S.A. 54 1050 1025 1000 0092 1855 5234); b. przelew bankowy lub płatność kartą kredytową za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w
Poznaniu, 60 -357 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15; 3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną
oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 5. Dowodem dokonania zakupu jest faktura, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i
przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o potrzebie otrzymania jej w formie papierowej. 6§ DOSTAWA ZAMÓWIEŃ 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty łącznej Zamówienia i kosztów przesyłki. 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są kolejnego dnia roboczego. Maksymalny czas
realizacji (tj. przygotowania zamówienia do wysyłki) to 4 dni robocze od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zawarcia
umowy sprzedaży (w przypadku wysyłek pobraniowych). 4. Zamówienia dostarczane są pod wskazany adres na terenie Polski zgodnie z opcją dostawy wybraną przez Klienta, tj.: a) Kurierem firmy DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: 0000028368, NIP:5260204110 b) Przy wykorzystaniu usługi Paczkomaty 24/7 oferowanej przez firmę InPost Paczkomaty Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-634 Kraków
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Gospodarczy Krajowy Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000255841, NIP:679289506 5. Opłaty za dostawę zamówionych towarów są podawane w procesie składania Zamówienia oraz na stronach internetowych Sklepu. 6. Przewidywany czas dostawy Zamówienia do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, natomiast
przy wyborze przesyłki za pośrednictwem usługi Paczkomaty 24/7- do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć
7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. 7. Zamówienia o wartości powyżej 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych wysyłane są na koszt Sklepu zgodnie z opcją dostawy wskazaną przez Klienta.
W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości uzależnionej od wybranej opcji dostawy ponosi Klient. Szczegółowa informacja dotycząca
kosztów dostawy jest wyświetlana przed zatwierdzeniem składanego Zamówienia. 8. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać
od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu szkody. 9. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,
ustalając ponownie termin i koszt dostawy. 7§ KUPONY RABATOWE 1. Do kuponów rabatowych należą kupony przydzielane poszczególnym Klientom indywidualnie przez Sprzedawcę. 2. Prawa do wykorzystania kuponów rabatowych nie można przenosić na innych Klientów. 3. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupie o określonej minimalnej wartości, podanej w warunkach korzystania z kuponu. 4. W ramach jednego zamówienia Klient może wykorzystać wyłącznie jeden kupon. 5. Kupony nie są wypłacane w gotówce. 6. Kupony rabatowe będą zwracane wyłącznie w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Kupony rabatowe ani
ich równowartość nie podlegają zwrotowi, jeśli zamówienie mogło być zrealizowane tylko w części. 8§ REKLAMACJE TOWARÓW 1. Produkty oferowane w Sklepie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę i są fabrycznie nowe. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na
zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 2. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami Prawa,
jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. 3. Jeżeli Towar posiada wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio –
wybrał opcję dotyczącą reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego została odebrana przesyłka z Zamówieniem. 9§ ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów Prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych
poniżej. 2. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tychże Towarów. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy. 4. Po otrzymaniu takiej informacji, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, również drogą mailową. 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar na adres Sprzedawcy na własny koszt, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. 6. Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Klient odpowiedzialny jest za zwrot produktu w niezmienionym stanie 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia umowy której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient wysyła zwracany Towar na adres: Hello Sunshine Marta Szcześniak, 01-462 Warszawa ul. Zaborowska 1A/28 10§ POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Szanując prawa Kupującego oraz respektując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), firma Hello Sunshine Marta Szcześniak, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych
osobowych, 2. Administratorem Danych Osobowych jest Hello Sunshine Marta Szcześniak, z siedzibą w Warszawie, 01-462 Warszawa ul. Zaborowska 1A lok.28, tel. +48602400357
3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe: - dane rejestracyjne - imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, hasło i login, data i kanał rejestracji (w przypadku konta zwykłego),
- nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, hasło i login, data i kanał rejestracji (w przypadku konta dla firm), - dane dotyczące zakupów – czas zakupów, wybrany produkt lub produkty, wartość zakupów, zainteresowanie produktami, zwrot produktów, - preferencje w zakresie reklamy elektronicznej i pocztowej – zgoda na reklamę poprzez wiadomość email, język, częstotliwość, reakcja, - zainteresowanie produktami w sklepie internetowym www.hello-sunshine.pl – na podstawie dokonanych zakupów i produktów przeglądanych na stronie - Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych
informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), - pliki Cookies – Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego (Kupujący może zgodzić się, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i przy kolejnym korzystaniu ze sklepu, nie miał konieczności powtórnego ich wpisywania). Jeśli Kupujący nie wyraża na to zgody, powinien wyłączyć możliwość obsługiwania plików cookies w przeglądarce internetowej. Niektóre z danych są przez Państwa udostępniane bezpośrednio (np. podczas rejestracji lub zakupów), a inne uzyskiwane są automatycznie (np. podczas wizyty w sklepie
internetowym www.hello-sunshine.pl lub po kliknięciu na otrzymany newsletter w wiadomości email). 4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: - podczas dokonywania zakupów i składania Zamówienia (dokonując zakupu bez logowania konta po realizacji takiego Zamówienia z bazy zostają usunięte wszelkie dane mogące zidentyfikować Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne, - podczas rejestracji w bazie Klientów – rejestracja jest dobrowolna (przechowywane w bazie dane ułatwiają Kupującemu kolejne zakupy), - jeśli Kupujący chce być
informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych zostając abonentem Newslettera, 5. Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług sklepu internetowego www.hello-sunshine.pl udostępniać informacje o sobie.
Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych, ma pełne prawo do ich usunięcia. 6. Sklep nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim niezwiązanym z procesem realizacji zamówienia. Nie przechowywane są również dane poufne: numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego. 7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system płatności Przelewy24 jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności
spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-357 Poznań, przy ul. Kanclerskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000347935. 8. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę za pośrednictwem firmy DPD, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Spółce
DPD Strefa Paczki sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy, KRS: 0000418609, NIP: 522-299-62-969.
9. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy
Spółce Poczta Polska S.A. w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY
DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000334972,
NIP:525000731310.
10. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę do Paczkomatu jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy
Spółce InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395
11. Zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych, Kupujący ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Kupujący wysyła
prośbę do Sprzedającego w postaci wiadomości e–mail pod adres kontakt@hello-sunshine.pl lub listem poleconym na adres: Hello Sunshine Marta Szcześniak,
ul. Zaborowska 1A/28, 01-462 Warszawa
11§ NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: formularz kontaktowy, prowadzenie konta Klienta oraz wysyłane sezonowo aktualne
oferty, oferty promocyjne oraz kupony rabatowe.
2. Usługa prowadzenia konta Klienta dostępna jest po stworzeniu konta na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi konta w ramach
Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już
zrealizowanych. 3. Klient, który stworzył indywidualne konto może zgłosić żądanie usunięcia konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku takiego zgłoszenia,
może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i elektronicznych usług
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu
dostępu do konta Klienta i elektronicznych usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

12§ PRAWA DO ZDJĘĆ

1. Korzystanie z materiałów zdjęciowych oraz praw własności intelektualnej zawartych w Sklepie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest
niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne, pisemne zezwolenie ze strony Sprzedawcy.

13§ ZGŁASZANIE NARUSZENIA LUB ZAGROŻENIA PRAW

1. W przypadku, gdy Klient lub inny podmiot stwierdzi, że treść publikowana na stronach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.hello-sunshine.pl
narusza ich prawa, dobra osobiste, zasady uczciwej konkurencji bądź know-how, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

14§ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem
zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej
podany przez Klienta podczas tworzenia konta.

15§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z
Regulaminem przy składaniu Zamówienia. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie zapisów Regulaminu za pośrednictwem
korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do
działalności i funkcjonowania sklepu, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.