REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „HELLO SUNSHINE”

1§ DEFINICJE

Sprzedawca – Hello Sunshine Marta Szcześniak z siedzibą w Warszawie, ul. Zaborowska 1A lok. 28, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z numerem NIP: 118-182-54-94, REGON: 362952154, tel.+48 602 400 357, e-mail: kontakt @hello-sunshine.pl. 

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem ww.hello-sunshine.pl

Regulamin - niniejszy regulamin.

Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży.

Towar – produkt dostępny w Sklepie 

Rejestracja – założenie przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie 

Użytkownik – osoba posiadająca indywidualne konto w Sklepie

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę Towarów

2§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.	Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady zawierania i realizacji umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie.
2.	Regulamin jest ogólnodostępny na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.
3.	Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:   kontakt@hello-sunshine.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 400 357 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
4.	Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.
5.	Towary dostępne w Sklepie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę. Są fabrycznie nowe i pozbawione wad.
6.	Szczegółowe informacje dotyczące Towarów oferowanych przez Sprzedawcę znajdują się na stronach internetowych Sklepu. 


3§ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW 

1.	Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
2.	W celu złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3.	Sklep umożliwia składanie Zamówienia w następujący sposób:
a)	 na stronie internetowej Sklepu korzystając z formularza zamówień
b)	 za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wówczas Zamówienie wskazujące wybór poszczególnych Towarów, sposobu wysyłki oraz rodzaju płatności należy przesłać na adres kontakt@hello-sunshine.pl
4.	Klient ma możliwość nieodpłatnego utworzenia konta, które nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W celu utworzenia konta, po wprowadzeniu danych osobowych Klient uzyskuje opcję utworzenia Konta, podczas którego ustala indywidualne hasło.
5.	Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6.	Hasło i pozostałe dane dostępu do konta Użytkownika są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom.
7.	W sekcji „Moje konto” dostępnej w serwisie po zalogowaniu się Użytkownika, istnieje możliwość podglądu historii zamówień oraz zamówień będących w trakcie realizacji.
8.	Na swoim koncie Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi osobowymi.
9.	Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być aktualne i zgodne z prawdą. 
10.	Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy wprowadzone przez Klienta dane są niedokładne w stopniu uniemożliwiającym realizację Zamówienia. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym pomyślne zrealizowanie Zamówienia.

4§ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.	Podstawowym warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja.
2.	Składając Zamówienie w Sklepie, Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz zamówienia wpisując wszystkie dane niezbędne do wygenerowania przez Sprzedawcę dowodu sprzedaży Towaru.
3.	Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego Zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.
4.	Następnie, Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
5.	Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa, Klient może zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

5§ PŁATNOŚCI

1.	Ceny towarów oferowanych w Sklepie są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny za wyjątkiem kosztów przesyłki.
2.	Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a.	 bezpośredni przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (ING Bank Śląski S.A. 54 1050 1025 1000 0092 1855 5234); 
b.	przelew bankowy lub płatność kartą kredytową za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60 -357 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15;
3.	Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia
4.	W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
5.	Dowodem dokonania zakupu jest faktura, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o potrzebie otrzymania jej w formie papierowej.
 

6§ DOSTAWA ZAMÓWIEŃ
1.	Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
2.	Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty łącznej Zamówienia i kosztów przesyłki.
3.	 Zamówienia realizowane są wyłącznie dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są kolejnego dnia roboczego. Maksymalny czas realizacji (tj. przygotowania zamówienia do wysyłki) to 4 dni robocze od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zawarcia umowy sprzedaży.
4.	Zamówienia dostarczane są pod wskazany adres na terenie Polski zgodnie z opcją dostawy wybraną przez Klienta, tj.:
a)	Kurierem firmy DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: 0000028368, NIP:5260204110 
b)	Przy wykorzystaniu usługi Paczkomaty 24/7 oferowanej przez firmę InPost Paczkomaty Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-634 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Gospodarczy Krajowy Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000255841, NIP:679289506

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
5.	 Opłaty za dostawę zamówionych towarów są podawane w procesie składania Zamówienia oraz na stronach internetowych Sklepu. 
6.	Przewidywany czas dostawy Zamówienia do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, natomiast przy wyborze przesyłki za pośrednictwem usługi Paczkomaty 24/7- do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
7.	 Zamówienia o wartości powyżej 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych wysyłane są na koszt Sklepu zgodnie z opcją dostawy wskazaną przez Klienta. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości uzależnionej od wybranej opcji dostawy ponosi Klient. Szczegółowa informacja dotycząca kosztów dostawy jest wyświetlana przed zatwierdzeniem składanego Zamówienia.
8.	Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu szkody.
9.	W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie termin i koszt dostawy.

7§ KUPONY RABATOWE

1.	Do kuponów rabatowych należą kupony przydzielane poszczególnym Klientom indywidualnie przez Sprzedawcę.
2.	Prawa do wykorzystania kuponów rabatowych nie można przenosić na innych Klientów.
3.	Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupie o określonej minimalnej wartości, podanej w warunkach korzystania z kuponu.
4.	W ramach jednego zamówienia Klient może wykorzystać wyłącznie jeden kupon.
5.	Kupony nie są wypłacane w gotówce.
6.	Kupony rabatowe będą zwracane wyłącznie w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Kupony rabatowe ani ich równowartość nie podlegają zwrotowi, jeśli zamówienie mogło być zrealizowane tylko w części.

8§ REKLAMACJE TOWARÓW

1.	 Produkty oferowane w Sklepie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę i są fabrycznie nowe. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2.	Każdy Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami Prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
3.	 Jeżeli Towar posiada wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie
art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, 
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
4.	W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio – wybrał opcję dotyczącą reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego została odebrana przesyłka z Zamówieniem.


9§ ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.	Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów Prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
2.	 Termin odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tychże Towarów.
3.	Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy.
4.	Po otrzymaniu takiej informacji, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, również drogą mailową.
5.	Klient ma obowiązek zwrócić towar na adres Sprzedawcy na własny koszt, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
6.	Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Klient odpowiedzialny jest za zwrot produktu w niezmienionym stanie
7.	Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia umowy której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
8.	 W przypadku odstąpienia od umowy Klient wysyła zwracany Towar na adres: Hello Sunshine Marta Szcześniak, 01-462 Warszawa ul. Zaborowska 1A/28


10§ POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.	Składając Zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.	 Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.
3.	Klient ma prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania w dowolnym momencie. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
4.	Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sklep.
5.	Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach tworzenia konta, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
6.	W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system płatności Przelewy24 jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-357 Poznań, przy ul. Kanclerskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000347935.
7.	W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. Z o.o., kurierem firmy InPost Express Sp. Z o.o. lub dostawę do Paczkomatu za pośrednictwem firmy InPost Paczkomaty Sp. Z o.o., jego dane osobowe są przekazywane wskazanej firmie zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy. 

11§ NIEODPŁATNE UŁUGI ELEKTRONICZNE

1.	Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: formularz kontaktowy, prowadzenie konta Klienta oraz wysyłane sezonowo aktualne oferty, oferty promocyjne oraz kupony rabatowe.
2.	Usługa prowadzenia konta Klienta dostępna jest po stworzeniu konta na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi konta w ramach Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
3.	Klient, który stworzył indywidualne konto może zgłosić żądanie usunięcia konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku takiego zgłoszenia, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
4.	Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i elektronicznych usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i elektronicznych usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

12§ PRAWA DO ZDJĘĆ

1.	Korzystanie z materiałów zdjęciowych oraz praw własności intelektualnej zawartych w Sklepie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne, pisemne zezwolenie ze strony Sprzedawcy.

13§ ZGŁASZANIE NARUSZENIA LUB ZAGROŻENIA PRAW

1.	W przypadku, gdy Klient lub inny podmiot stwierdzi, że treść publikowana NA stronach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.hello-sunshine.pl narusza ich prawa, dobra osobiste, zasady uczciwej konkurencji bądź know-how, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

14§ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
1.	Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2.	Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas tworzenia konta.

15§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu Zamówienia. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie zapisów Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
2.	Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
3.	Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4.	W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
5.	W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6.	Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci będą informowani na stronie głównej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty opublikowania informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie głównej Serwisu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu muszą być prowadzone na zasadach dotychczasowych.